ادارات پست

۰۲اسفند
مسابقه نامه نگاری اتحادیه پستی جهانی در سال ۲۰۲۲

مسابقه نامه نگاری اتحادیه پستی جهانی در سال ۲۰۲۲

مدیرکل دفتر ارتباطات شرکت ملی پست از اعلام شرایط شرکت در مسابقه نامه نگاری اتحادیه پستی جهانی در سال 2022 خبر داد.

بایگانی شمسی