اخذ تقدیرنامه جایزه ملی تعالی توسط بیمه تعاون

۰۳اسفند
اخذ تقدیرنامه جایزه ملی تعالی توسط بیمه تعاون

اخذ تقدیرنامه جایزه ملی تعالی توسط بیمه تعاون

شرکت بیمه تعاون، موفق به دریافت تقدیرنامه تعالی سازمانی در دومین سال حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی شد.

بایگانی شمسی