اختلال عملکرد تنفسی

۰۷اردیبهشت

ارتباط اضافه وزن با شدت بیماری کرونا!!!

پژوهشگران در یافته های جدید خود دریافتند احتمال دارد اضافه وزن، با شدت کرونا مرتبط باشد.

بایگانی شمسی