اخبار خلیج فارس

۰۱اردیبهشت
دومین گام بلند یادآوران خلیج فارس

دومین گام بلند یادآوران خلیج فارس

با ورود برق فشار قوی ۲۳۰ کیلو ولت به ایستگاه اصلی برق مجتمع دومین گام بلند، در راستای پیش راه اندازی این طرح عظیم برداشته شد.

بایگانی شمسی