اخبار بیمه آرمان

۱۷اسفند
سرمایه بیمه آرمان به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد

سرمایه بیمه آرمان به ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش می یابد

سرمایه بیمه آرمان امسال از ۱۵۰ میلیارد تومان به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت که با تایید سهامداران و مجوز های صادره از سوی بیمه مرکزی و سازمان بورس این سرمایه تا پایان تابستان به ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد.

بایگانی شمسی