اخبار داغ

احیا شب قدر

۰۱اردیبهشت
مکتب سیاسی امام  توجه به هر فرد مظلومی در هر نقطه‌ عالم است

مکتب سیاسی امام  توجه به هر فرد مظلومی در هر نقطه‌ عالم است

رئیس جمهور بیان کرد: در مکتب سیاسی امام در کنار توجه به خدا و اخلاص، توجه به مردم و هر فرد مظلومی که در هر نقطه‌ عالم است، بود.

بایگانی شمسی