احیای مذاکرات سیاسی

۲۰مرداد
رشد شتابان قیمت مسکن ناشی از چیست؟

رشد شتابان قیمت مسکن ناشی از چیست؟

کارشناس بازار مسکن بیان کرد: رشد شتابان قیمت مسکن ناشی از عوامل درون بخشی نبوده بلکه واکنشی به رویدادهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی بوده است.

بایگانی شمسی