احیای محیط زیست

۰۶آبان
نگاه مادرانه به زمین

نگاه مادرانه به زمین

مادران به عنوان یکی از ستون های اصلی خانواده نقش محوری در آگاهی بخشی و آموزش های لازم به فرزندان در مدیریت پسماند و در نهایت حفظ و نگهداری از محیط زیست بر عهده دارند.

بایگانی شمسی