احمد خسروی مدیر منابع انسانی پتروشیمی پارس به عنوان مدیر نمونه شناخته شد

۰۵اردیبهشت
احمد خسروی مدیر منابع انسانی پتروشیمی پارس به عنوان مدیر نمونه شناخته شد

احمد خسروی مدیر منابع انسانی پتروشیمی پارس به عنوان مدیر نمونه شناخته شد

مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی پارس به عنوان مدیر نمونه منابع انسانی انتخاب و توسط مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از ایشان تقدیر به عمل آمد.

بایگانی شمسی