احمد براتی عضو هیئت رئیسه

۲۱بهمن
بعضی از مربیان ملی فوتبال قرارداد ندارند
عضو هیئت رئیسه فدراسیون:

بعضی از مربیان ملی فوتبال قرارداد ندارند

براتی، عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اعلام کرد که علاوه بر مهدوی کیا برخی از مربیان ملی فاقد قرارداد هستند.

بایگانی شمسی